சனி, 21 செப்டம்பர், 2013

கொல்லாதே என்னைக் கொல்லாதே………….

கொல்லாதே என்னைக் கொல்லாதே

மேலே உள்ள சுட்டியை அழுத்தி  விரிவாக பார்க்கவும்


-நன்றி-
-அன்புடன்-
-ரூபன்-

என்னவளே…என்னவளே…

என்னவளே…என்னவளே.....கவிதையின் முழுவடிவத்தைப் பார்வையி டமேல் உள்ள சுட்டியை அழுத்தவும்


-நன்றி-
-அன்புடன்-
-ரூபன்-